Stadgar

Stadgar
 
För
 
Falbygdens Släktforskarförening
 
 
 
1                  SYFTE
Föreningen har till syfte att forska och värna om släkten och hembygden. Utbilda, insamla och dokumentera.
 
 
2         ORGANISATIONSANSLUTNING
Föreningen bör vara ansluten till såväl regionala som rikstäckande förbund
 
 
3         MEDLEMSSKAP
Medlemskap erhålles av envar som ansluter sig till föreningens syfte och som erlägger avgift som fastställs av årsmötet
 
 
 4        STYRELSEN
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som bl a har följande uppgifter:
 
             *            att förvalta föreningens tillgångar och sköta löpande ärenden.
 
             *            att förbereda föreningens aktiviteter och verkställa beslut.
 
             *            att tillsätta verksamhetsledare och arbetsgrupper i den mån                                        mån sådana särskilt erfordras.
 
 
5         Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det skall hållas senast innan februari månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse sänds till medremmarna senast en vecka före mötet. Följande ärenden skall förekomma:
 
     1         Val av ordförande och sekreterare för mötet
     2         Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
     3         Val av två justeringspersoner.
     4         Styrelseberättelse.
     5         Revisionsberättelse.
     6         Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
     7         Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
     8         VaI av ordförande för kommande verksamhetsår.
     9         Val av vice ordförande kassör, sekreterare och övriga ledamöter på ett år.
    10       Val av suppleanter på ett år.
    11       Val av två revisorer och en suppleant på ett är.
    12       Val av två ledamöter, varav en sammankallande, till valberedningen.                          Styrelsen väljer senare inom sig ytterligare en representant att ingå i                          valberedningen.
    13       Beslut om årsavgift
    14       Övriga frågor. Om inte fråga anmälts i förväg och därigenom kunnat                          beredas, fordras att mötet beslutar att frågan skall tas upp till behandling.
 
6         STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av två föreningsmöten, varav ett årsmöte. Ändringsförslaget skall därvid kungöras i kallelse. För ändring fordras två tredjedels majoritet vid båda mötena.
 
7         UPPLÖSNING
Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande årsmöten och skall vid båda tillffällen biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Därvid beslutas också om den framtida användningen av föreningens tillgångar.
 
 
 
 
1996-02-29