Årsmöte!

med FALBYGDENS SLÄKTFORSKARFÖRENING måndagen den 24 februari 2013 kl. 18:30 i Kinneveds församlingshem, Kinneved.

Ted Rosvall berättar om några av profilerna i ”Vem tror du att du är”.

För förtäringens skull vill Els-Marie ha din anmälan
senast 20 februari, på telefon 070-36 077 18. 

Välkomna!

Föredragningslista 

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av sekreterare för mötet.
 3. Val av två personer att justera protokollet.
 4. Fastställande av föredragningslistan.
 5. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.
 6. Verksamhetsberättelse 2013.
 7. Kassarapport 2013.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av ordförande för 2014.
 11. Val av övriga styrelseledamöter för 2014.
 12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för 2014.
 13. Val av valberedning.
 14. Verksamheten 2014.
 15. Årsavgiften 2015. Oförändrat 120 kronor + 20 kronor för familjemedlem?
 16. Övriga frågor.